Lost forest.

Lost forest.

”Text in english follow.”

”Några ögonblick på ett kalhygge.”

Med denna bildserie vill jag förmedla mina upplevelser och känslor när jag ser ett kalhygge. Vi är många som upplever obehag och fasa. Så har det varit i flera århundraden eftersom skövling av vår skog inte är något nytt fenomen.

För ca 5 000 år sedan invandrade människor till Sverige som medförde boskap och sädeskorn. Säden odlade man för att kunna skörda och sedan mala till mjöl som användes för att baka bröd. För att skapa odlingsmark brändes skogen ner och askan fungerade som gödning under ett antal skördar. När skördarna började bli dåliga och befolkningen växte brände man nya områden.

Hårt utnyttjande av skogen har fortsatt under århundraden inte minst för att främja olika verksamheter så som stålframställning, båt- och husbygge.  

Protester mot ett hårt utnyttjande av skogen är inget nytt utan har förekommit under århundraden. I januari 1788 gav plantagedirektören E.G. Lidbeck en rapport om det svenska skogsbrukets tillstånd i ett tal han höll för Kungliga Vetenskapsakademin. Som exempel nämnde han att i Jönköpings län hade man under den korta perioden 1760-1765 fällt drygt 85 000 ekar och endast återplanterat ca 2 300.

Varför upprör det moderna skogsbruket så mycket idag? Skogen och klimatfrågan är hårt förknippade och eftersom växande skog binder mycket stora mängder kol blir de den intressant att bevara. Samtidigt huggs de sista resterna av urskog ner, främst i våra fjällnära skogar. Dessa urskogar är oersättliga. En annan allvarlig faktor är den omfattande utarmningen av den biologiska mångfalden. Dagens avverkning sker också i hög takt. Allt detta talar för att vi bör minska skogsavverkningen.

Samtidigt gör vår vilja att skapa ett fossilfritt samhälle att vi söker vägar för att ersätta fossilbaserade produkter med fossilfria. Då vänder vi oss mot skogen för att ersätta plast med skogsbaserade material, bygga i trä för att slippa använda betong och ersätta fossila bränslen med biobränslen. Utöver att använda skogen i olika produkter avverkas skog för att bereda plats till vindkraftverk o.s.v. Allt detta skapar mycket stor efterfrågan på skogsprodukter och avverkning. Det går inte ihop med minskad skogsavverkning.

 

Att göra fel saker är inte försvarbart bara för att vi har gjort det under många hundra år. Vi bör därför lära oss av historien. Vi behöver lösa paradoxen mellan att minska och öka avverkningstakten.

Teknik.

För att skapa bildserien har jag använt ICM (Intential Camera Movment) med en exponering i kameran. Redigering har skett i Lightroom Classic och Photoshop.

 

Lost forest.

”A few moments on a clear-cut.”

This photo series is my attempt to convey what I experience and feel when I see a clear-cut. Many of us share feelings of discomfort and horror when we encounter them. This ravaging of our forests is not a new phenomenon; it has been in practice for centuries.

About 5,000 years ago, people migrated to Sweden with livestock and grains. They farmed the soil so that they could harvest grains and grind them into flour, from which they were able to bake bread. To create the plots of land they needed, they burnt down the trees in the forest. The ashes from that helped to fertilize the soil for several crops. When the yield started to decrease, they just moved on and burnt down new plots of land.

The heavy usage of the forests has continued in other ways throughout the centuries.  The reason is that it has enabled other industries like mining and construction to thrive.

Protests against the harsh exploitation of forests are nothing new and have taken place for centuries. In January 1788, an official reported on the state of Swedish forestry in a speech he gave to the Royal Swedish Academy of Sciences. During that speech, he mentioned that in a region of Sweden, during the short period 1760-1765, more than 85,000 oak trees had been felled and only about 2,300 replanted.

Why does modern forestry upset so much today? Forests and climate change are heavily associated and, as growing forests bind large amounts of carbon, they become interesting to preserve. Also, the last remnants of old-growth forests are cut down, mainly in our mountainous forests. These old-growth forests are irreplaceable. Another serious factor is the widespread depletion of biodiversity. The harvesting also takes place at a high rate. All this suggests that we should reduce logging.

On the other hand, our desire to create a fossil-free society means we’re looking for ways to replace fossil-based products with fossil-free ones. Therefore, we turn to the forest to replace plastic with forest-based materials, build with wood to avoid using concrete, and replace fossil fuels with biofuels. In addition to using the wood in various products, forests felled to make way for wind turbines; etc. All this creates an extremely high demand for forest products and more felling, which does not add up.

Doing the wrong things just because we have been doing it for many hundreds of years is not a good enough excuse. A better approach is to learn from history to solve the paradox of reducing and increasing the logging rate at the same time.

Technical.

I have used ICM (Intentional Camera Movement) with one exposure in my camera to create this series of images. Images edited using Lightroom Classic and Photoshop.

 

Bild 1. Spotlight on

 

Bild 2. The story of

 

 

Bild 3.  Clear-felled areas.

 

Bild 4.  Destroyed.

 

Bild 5. Deep tracks.

   

 

Bild 6.  Chaos.

 

Bild 7.  Total Chaos.

 

Bild 8. Broken.

 

 

Bild 9. Stumps.

 

Bild 10. Impoverishment.

 

Bild 11. Darkness.

 

 

Bild 12. A tilted world.

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.